Sri Suryamandalakam Stotram

श्री सूर्यमण्डलात्मकं स्तोत्रं नमः सवित्रे जगवेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरचिनारायणशङ्करात्मने ॥1॥ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम् । दारिद्रयवुः खक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥2॥ यन्मण्डलंदेवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम् । तं देवदेवं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥3॥ यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् । समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥4॥ यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम् । यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥5॥ यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुःसामसु संप्रगीतम् । प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥6॥ यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गः । यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥7॥ यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके । यत्काल कल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥8॥ यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम् । यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥9॥ यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वम् । सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥10॥ यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः । यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥11॥ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् । तत्स्र्ववेदं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥12॥ मण्डलात्मकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः। सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥ ॥ इति श्रीमदादित्यहृदये सूर्यमण्डलात्मकं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Suryaashtakam

सूर्याष्टकम् आविवेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर । विवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥1॥ सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्ड कश्यपात्मजम् । श्वेतपद्यधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥2॥ लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् । महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥3॥ त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम् । महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥4॥ बृहितं तेजःपुञ्ज च वायुमाकाशमेव च । प्रभु च सर्वलोकानां तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥5॥ बन्यूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् । एकचक्रधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥6॥ तं सूर्य जगत्कर्तारं महातेजःप्रदीपनम् । महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥7॥ तं सूर्य जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् । महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम् ।।॥8॥ सूर्याष्टकं पठेन्नित्यं ग्रहपीडाप्रणाशनम्। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् ॥9॥ आमिषं मधुपानं च यः करोति रवेर्दिने। सप्तजन्म भवेद्रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता ॥10॥ स्त्री-तैल-मधु-मांसानि यस्त्यजेत्तु रवेर्दिने। न व्याधिः शोक-दारिद्यं सूर्यलोकं स गच्छति ॥11॥ इति सूर्याष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥ सूर्य गायत्री ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि, तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् चाक्षुषोपनिषद् (चाक्षुषी विद्या) विनियोग-ॐ अस्याश्चाक्षुषीविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषिर्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोगः। ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथा अहम् अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ॐ नमः करुणाकरायामृताय। ॐ नमः सूर्याय। ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवाञ्छुचिरूपः । हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः। य इमां चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति। ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी स्वाहा। ।। श्रीकृष्णयजुर्वेदीया चाक्षुषी विद्या सम्पूर्णा।।

Adityahrdayam

आदित्यहृदयम् (वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे ११३ सर्गः) कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्॥ राघवं दशरथात्मजमप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्। आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम् रामं निशाचरविनाशकर नमामि ।। वैदेहीसहितं सुरद्वमतले हमे महामण्डपे मध्ये पुष्यकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।। सौरमण्डल मध्यस्थं साम्ब संसार भेषजम्। नीलग्रीव विरूपाक्षं नमामि शिवमव्ययम्।। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चाऽग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्।।॥ (१) दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्। उपागम्याऽब्रवीद्रामं अगस्त्यो भगवानृषिः ॥ (२) राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्यं सनातनम्। येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि।। (३) आदित्यहृदयं पुण्यं सर्व शत्रु विनाशनम्। जयावहं जपेत्रित्यं अक्षय्यं परमं शिवम्।। (४) सर्व मंगलमांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनम्। चिन्ताशोक प्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम्।। (५) रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतम्। पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्।। (६) सर्व देवात्यको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणान् लोकान् पातु गभस्तिभिः ॥ (७) एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रों धनदः कालो यमः सोमो हृयां पतिः॥ (८) पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतौ मनुः। वायुर्वहिनः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ (९) आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः॥ (१०) हरिदश्वः सहस्वार्चिः सप्तसप्ति-र्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शंभुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्॥ (११) हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः ।। (१२) व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस जुस्मामपारगः। धनवृष्टिरपा मित्रो विन्ध्यवीची प्लवंगमः ॥ (१३) आतपी मण्डली मृत्युः पिंगालः सर्वतापनः। कविर्विश्श्रो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः॥ (१४) नक्षत्रग्रहत्ताराणां अधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्त्रमोऽस्तु ते। (१५) नमः पूर्वाव गिरये पश्चिमायाद्रये नमः 1:1 ज्योति गंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ (१६) जयाय जयभद्राय हर्यसाय नमो नमः। नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ (१७) नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः॥ (१८) ब्रहमेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे र्चसे । भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः॥ (१९) त्मने। कृतघ्ननाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः॥ (२०) तमोप्नाय हिमप्नाय शत्रुप्तायामितात्मने णे । नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे।।॥ (२१) तप्तचामा कराभाय वनय विश्वकर्मणे नाशयत्येष वै भूतं तथैव सृजति प्रभुः। पायल प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ (२२) एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष एवाग्निहो नहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रणाम् ॥ (२३) देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कुल कृत्यानि लोकेषु लोकेषु सर्वेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥ (२४) कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राधव।। (२५ एनमापत्सु कुच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर पूजयस्वैनमेकायो देवदेवं जगत्पत्तिम्। एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ (२६) अस्मिन्क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥ (२८) आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वां धनुरादाय वीर्यवान्।। (२९) रावणं प्रेक्ष्य हुष्टात्मा युद्धार्थ समुपागमत्। सर्वयत्लेन महता वधे तस्य घृतोऽभवत् ॥ (३०) अध्थ रवि-रवद-निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपति-संक्षयं विदित्वा सुरगण मध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ (३१)